Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Feng Shi Xiao Tong Pian | Extra Strength | Save on 4-Pack

Formulas

$ 38.95
was $ 59.95
- +

Feng Shi Xiao Tong Pian

Feng Shi Xiao Tong Uses

Dispels Wind and Cold, promotes Blood circulation.

 

Feng Shi Xiao Tong Ingredients

Caulis Piperis Kadsurae
Myrrh
Papaya
Siler root
Cinnamon twig
Licorice root
Rhizoma et Radix Notopterygii
frankincense
Radix Achyranthis Bidentatae
Cortex Eucommiae Ulmoidis
Radix Angelicae Pubescentis
Rhizoma Corydalis
Tumeric
Radix Angelicae Sinensis
Red Peony root
White Peony root
Rhizoma Homalomenae Occultae *
(Hai Feng Teng)
(Mo Yao)
(Mu Gua)
(Fang Feng)
(Gui Zhi)
(Gan Cao)
(Qiang Huo)
(Ru Xiang)
(Niu Xi)
(Du Zhong)
(Du Huo)
(Yan Hu Sho)
(Jiang Huang)
(Dang Gui)
(Chi Shao)
(Bai Shao)
(Qian Nian Jian) *

* only in tablets

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out