Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Gui Pi Pian (Wan)

DrShen.com

$ 9.99
- +
Sclerotium Poriae Cocos
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae
Semen Ziziphi Spinosae
Radix Astragali Membranacei
Radix Codonopsis Pilosulae
Arillus Euphoriae Longanae
Fructus Jujubae
Radix Angelicae Sinensis
Radix Polygalae Tenuifoliae
Radix Glycyrrhizae Uralensis
Rhizoma Zingiberis Officinalis Recens
Radix Aucklandiae Lappae
(Fu Ling)
(Bai Zhu)
(Suan Zao Ren)
(Huang Qi)
(Dang Shen)
(Long Yan Rou)
(Da Zao)
(Dang Gui)
(Yuan Zhi)
(Gan Cao)
(Sheng Jiang)
(Mu Xiang)
Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out