Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Qing Dai Tang - Clear Discharge Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Qing Dai Tang

Clear Discharge Decoction Formula

Qian Cao Gen rubia root
Shan Yao Chinese yam
Hai Piao Xiao cuttlefish bone
Long Gu dragon bone
Mu Li oyster shell

 

 

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out