Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Qing Shu Yi Qi Tang - Clear Summerheat and Augment the Qi Formula

Formulas

$ 59.00
- +

Qing Shu Yi Qi Tang

Clear Summerheat and Augment the Qi Formula

Qing Shu Yi Qi Tang Ingredients

 

Rx. Panacis Quinquefolii  Xi Yang Shen 
Exocarpium Citrulli  Xi Gua Pi 
Fol. Nelumbinis  He Ye 
Hb. Dendrobii Shi Hu 
Rx. Ophiopogonis  Mai Men Dong 
Hb. Lophatheri  Dan Zhu Ye 
Rz. Anemarrhenae  Zhi Mu 
Rz. Coptidis  Huang Lian 
Rx. Glycyrrhizae  Gan Cao 
Non-glutinous Rice  Geng Mi 

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out