Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Xiang Bei Yang Ying Tang - Cyperus and Fritillaria Formula to Nourish the Nutritive Qi

Formulas

$ 49.00
- +

Xiang Bei Yang Ying Tang

Cyperus and Fritillaria Formula to Nourish the Nutritive Qi

 

Sheng Jiang fresh ginger rhizome
Fu Ling poria fungus
Jie Geng baloon flower root
Chen Pi aged tangerine peel
Xiang Fu nut-grass rhizome
Chuan Xiong Sichuan lovage root
Dang Shen * codonopsis root *
Gan Cao licorice root
Shu Di Huang cooked Chinese foxglove root
Dang Gui Chinese angelica root
Bai Shao  white peony root
Bai Zhu  atractylodis rz.
Bei Mu fritillary bulb

 

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out