Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Yin Hua Jie Du Tang - Honeysuckle Decoction to Relieve Toxicity Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Yin Hua Jie Du Tang

Honeysuckle Decoction to Relieve Toxicity Formula

Honeysuckle flower  Jin Yin Hua 
Violet flower Zi Hua Di Ding 
Water Buffalo horn Shui Niu Jiao
Red Poria mushroom Chi Fu Ling 
Forsythia seed Lian Qiao 
Moutan root bark Mu Dan Pi 
Golden Thread rhizome Huang Lian 
Spica Prunellae  Xia Ku Cao 

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out