Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Yue Hua Wan - Moonlight Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Yue Hua Wan

Moonlight Formula

Asparagus root Tian Men Dong 
Ophiopogon root Mai Men Dong 
Raw Foxglove root  Sheng Di Huang 
Steamed Foxglove root Shu Di Huang 
Yam rhizome Shan Yao 
Stemona root Bai Bu 
Glehniae or Adenophorae root Sha Shen 
Fritillariae Cirrhosae bulb Chuan Bei Mu 
Ass Hide gel E Jiao 
Poria Cocos mushroom Fu Ling 
Notoginseng root San Qi 
Chrysanthemum flower Bai Ju Hua 
Mulberry leaf Sang Ye 

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out